YÖNERGE

T.C.

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE OFİSİ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE FAALİYET YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; İstanbul ili Maltepe ilçesi genelinde,

 • Ulusal ve uluslararası projeleri ve araştırma-geliştirme çalışmalarını sevk ve idare etmek,
 • Üniversiteler, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında proje işbirliğini geliştirmek,
 • Yurtdışı fon kaynaklarını kullanarak ilçeye yönelik projeler geliştirmek,
 • Yurtiçi kamu, özel sektör, yerel fon ve kaynaklarını kullanarak ilçeye yönelik proje yapmak,
 • İlgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına proje geliştirme ve raporlama süreçleri hakkında eğitimler vermek,
 • Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen yasal reformların ilgili Bakanlık ve İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve AB koordinasyon birimiyle işbirliği içerisinde tam olarak hayata geçirilmesi için gerekli takibi yapmak,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla temas içerisinde bulunmak üzere oluşturulan Maltepe Kaymakamlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Proje Ofisi’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge; Maltepe Kaymakamlığı tarafından Maltepe ilçesindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere, yerel yönetim birimlerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına sunulacak proje hizmetlerini kapsar. Sunulacak hizmetlerde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim birimleri, sivil toplumlar kuruluşları, özel sektör ve vatandaş ile yönetişim anlayışı içerisinde çalışmak temel ilke olarak benimsenmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönerge;

 1. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 3. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun,
 4. 09.1988 tarih ve 19925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Göreve ve Çalışma Yönetmeliği,
 5. 02.2003 tarihli Birimi Finansman ve İhale Birimi ile Ulusal Fonun Kuruluşuna İlişkin Avrupa Birliği İle İmzalanan Anlaşma,
 6. 11.2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik,
 7. 08.2009 tarih ve 27330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 8. İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Daire Başkanlığı’nın 26.01.2010 tarih ve 2010/6 sayılı genelgesi,
 9. 02.2005 tarih ve 217 sayılı “Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Oluşturulması” konulu Valilik Oluru,
 10. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 29.03.2010 tarih ve 15807 sayılı “AB Katılım Süreci” konulu yazısı uyarınca hazırlanmıştır.

Sorumluluk

Madde 4- Bu yönergenin uygulanmasından Maltepe Kaymakamı, yönerge kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesinden Kaymakamın genel yönetim ve denetimi altındaki Maltepe Kaymakamlığı projeler genel koordinatörü, ilgili kurum ve kuruluşların proje çalışmalarından ilgili kurum ve kuruluşlarının amir ve proje temsilcileri sorumludur.

Bu yönerge, kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlık ve ilgili bakanlıklarca, tüzük ve yönetmeliklerle getirilen veya üst makamlarca AB Mevzuatı gereği emredilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirmesine engel teşkil etmez.

Tanımlar

Madde 5- Bu yönergede yer alan;

Kaymakamlık: Maltepe Kaymakamlığı’nı,

Kaymakam: Maltepe Kaymakamı’nı,

Proje Merkezi: Maltepe Kaymakamlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Proje Ofisinin bulunduğu yeri,

Projeler Genel Koordinatörü: Proje merkezinin genel yönetimi ve idari koordinasyonundan sorumlu, Kaymakam tarafından görevlendirilen, projeler konusunda temsil ve ilzama yetkili kamu personelini,

Proje Uzmanı: Proje merkezinin faaliyet alanlarında araştırma yapmak, proje yazmak ve yürütmek üzere Kaymakam tarafından görevlendirilen kamu personelini,

Proje Görevlisi: Proje merkezinde belirli bir projenin yazılması ve/veya yürütülmesi için Kaymakam tarafından görevlendirilen kamu personelini,

Proje Ofisi: İşbu yönetmelikle kurulan birimin kurumsal kimliğini,

Yönerge: İşbu “Maltepe Kaymakamlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Proje Ofisi Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesini” ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Proje Merkezinin Görevleri, Yerleşim ve Bütçe

Kuruluş

Madde 6- Maltepe ilçesinde, AB katılım süreçleriyle ilgili iş ve hizmetleri yürütmek, yurtdışı ve yurtiçi proje fonlarından kamu yararına istifade etmek, kamu ve özel kuruluşları bu amaçlar doğrultusunda harekete geçirerek yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurmak, proje geliştirmek, uygulamak ve yönetmek üzere Maltepe Kaymakamlığı Dış İlişkiler ve AB Proje Ofisi kurulmuştur.

Proje Ofisinin Görevleri

Madde 7- Proje ofisi tarafından yürütülecek hizmetler şunlardır;

 1. İstanbul Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ve AB Bakanlığı İstanbul Bürosu ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 2. AB program ve projelerinde yer almak, yeni ve özgün projeler hazırlayarak AB’nin destek programlarından Maltepe ilçesine kaynak aktarılmasına olanak sağlamak,
 3. AB tarafından ilan edilen ve ülkemizin yararlanabileceği proje programlarının ilçe içinde tanıtılması ve bu kapsamda hazırlanacak projelere yardımcı olmak,
 4. Ulusal fon ve kaynaklarla proje geliştirmek, geliştirilen projeleri yürütmek, Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi proje desteği sağlayan Bakanlıklarla proje işbirlikleri geliştirmek,
 5. Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen proje ortaklığı taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak,
 6. Ulusal, uluslararası proje çağrılarını ve AB ile ilgili gündemi takip ederek gelişmeler hakkında Kaymakama önceden bilgi sunmak,
 7. Maltepe ilçesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetim birimlerine, üniversitelere, meslek ve sivil toplum kuruluşlarına proje geliştirmeleri için teşvik, bilgilendirme, bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapmak ve eğitim vermek,
 8. Görev alanına giren eğitim, sağlık, yönetim bilimi ve AB uygulamaları gibi alanlarda üniversiteler ile ortak bilimsel araştırma projeleri geliştirmek, bu projelerin geliştirilmesini teşvik etmek, araştırmaların ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmasına katkı sunmak, söz konusu kongrelere katılmak ve bu sayede Kaymakamlık projelerinin bilimsel platformlarda görünürlüğünü sağlamak,
 9. Kaymakamlık haricindeki kamu kurumları, belediyeler ya da sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen projeleri takip etmek ve Kaymakama bu projeler hakkında bilgi vermek,
 10. Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yerleşim

Madde 8- Projeler ofisi faaliyetlerini Kaymakamlık binasındaki proje merkezinde ve/veya Kaymakamın uygun göreceği yerlerde sürdürür.

Bütçe

Madde 9- Proje ofisi görev ve sorumluklarını yerine getirmek için Kaymakamın Olur’u ile mal ve hizmet alımı yapabilir. Bu çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli olan kaynaklar Maltepe Kaymakamı’nın uygun göreceği birimlerce karşılanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Görevlilerin Vasıfları, Görevlendirilme Esasları, Görev ve Sorumlulukları, Çalışma Programı

 Görevlilerin Vasıfları

Madde 10- Proje ofisinde görevlendirilen,

 • Projeler genel koordinatörü: Kalkınma Ajansları ve AB destek programlarına yönelik proje yazma ve yürütme tecrübesi olan, akademik araştırma-geliştirme projelerine vakıf (yüksek lisans veya doktora derecesine haiz), iyi derecede İngilizce yabancı dil bilgisine sahip (KPDS/ÜDS/YDS puanı 80 ve üstü), tercihen ikinci yabancı dil bilgisi olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan kişiler arasından seçilir.
 • Proje uzmanı: Kalkınma Ajansları veya AB destek programlarına yönelik proje yazma ve yürütme tecrübesi olan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan kişiler arasından seçilir.
 • Proje görevlisi: Proje merkezi tarafından belirlenen özel proje faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde tecrübeye sahibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan kişiler arasından seçilir.

Görevlendirilme Esasları

Madde 11- Yukarıda belirtilen niteliklere sahip personel kendi isteği, personelin bağlı olduğu kamu kurumunun teklifi ve Kaymakamın onayıyla geçici olarak görevlendirilir. Proje ofisinde görevlendirilen memurların özlük hakları bağlı oldukları kurumlarca sağlanır.

Görev ve Sorumlulukları

Madde 12- Proje ofisinde görevlendirilen projeler genel koordinatörü:

 • Kaymakamlığa bağlı birimler ile ulusal ve uluslararası kurumlar arasında koordinasyonu sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası projeler geliştirir, mevcut projelerin yönerge amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 • İş ve işlemlerin düzgün bir şekilde yürütülmesinden Kaymakama karşı sorumludur.
 • Kaymakam tarafından verilen her türlü proje görevinin yerine getirilmesini takip eder ve sonuçlarını kendisine bildirir.
 • Proje ofisinde iş bölümünü planlar ve personelin verilen görevleri tam ve zamanında yapmasını sağlar.

Proje ofisinde görevlendirilen proje uzmanı:

 • Ulusal ve uluslararası projeler geliştirir, mevcut projelerin yönerge amaçları doğrultusunda yürütülmesi için projeler genel koordinatörü ile işbirliği içerisinde çalışır.
 • AB ve diğer hibe kurumlarının hibe duyurularını takip eder. Kaymakamlık projelerinin web sitesinde güncel olarak yayınlanmasını sağlar.
 • Proje ofisi adına yapılan proje başvurularının usulüne uygun ve zamanında gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Proje ofisinde görevlendirilen proje görevlisi:

 • Görevlendirildiği projenin öngörülen sürede tamamlanıp, ilgili belge ve bilgilerin proje çağrısını yapan kuruma ulaştırılmasını sağlar.
 • Merkeze gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapar ve yürütür.
 • Proje ofisinin ihtiyaçlarını belirler ve tespit ettiği sorunların giderilmesi için çözüm önerileri sunar.

Çalışma Planı

Madde 13- Proje ofisi tarafından planlanan, geliştirilen ve yürütülen proje faaliyetleri hakkında hazırlanan resmi yazılar, protokoller ve proje planları projeler genel koordinatörünün parafıyla Kaymakamın onayına sunulur. İlgili resmi yazı, plan ve protokoller Kaymakam onayından sonra kesinleşir ve uygulamaya konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönerge hükümleri Maltepe Kaymakamı tarafından onaylandığı 24/10/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönerge hükümleri Maltepe Kaymakamı tarafından yürütülür.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]